Pokud se Vám nezobrazují informace, které by měly na stránce již být, zkuste použít v prohlížeči standardní funkci "Aktualizace stránky" pomocí klávesy F5 na klávesnici. Stránka se celá znovu načte ze serveru. Toto je potřeba provést na každé stránce zvlášť (jídelníček, vývěska, akce...).
Aktualizace jídelníčku (přidáno 3.7.2020)

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 (přidáno 5.6.2020)
Oznámení o výsledcích zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 bude na webových stránkách školy vyvěšeno od 5.6.2020 po dobu 15 dní.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly.
V případě rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům rozhodnutí zasláno v písemné podobě poštou.
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje – odboru školství ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Měnín, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace.
Pro stažení seznamu klikněte zde...
PODMÍNKY A OPATŘENÍ PRO ZAHÁJENÍ OMEZENÉHO PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚNÍN (přidáno 8.5.2020)
Vážení rodiče,
v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření Mateřské školy v Měníně od pondělí 25.5.2020 , které bude probíhat v mimořádném režimu. Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání, rozhodla ředitelka MŠ o omezeném provozu a to z organizačních důvodů. Rozhodnutí bylo schváleno Radou obce Měnín, dne 6.5.2020.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
- Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u základních škol.
- Ředitelka stanovila počet tříd uvedených do provozu a nejvyšší možný počet dětí ve skupině s přihlédnutím k personálním a hygienickým možnostem. Provoz bude ve 2 třídách.
- Z důvodu nedostatku pedagogických pracovníků budou do MŠ umisťovány děti zaměstnaných rodičů a samoživitelek. Pokud se ještě někdo nepřihlásil, může tak učinit prostřednictvím e-mailu na adresu materska.skola@menin.cz do 15.5.2020 .
- Vzájemný kontakt bude omezený. Děti se budou scházet i rozcházet ve třídě, která jim bude přidělena.
- Obě třídy budou v provozu od 6,30 do 16,15 hodin.
- Pracovníci školy budou ráno při příchodu dítě přebírat u vchodu. Rodiče nebudou používat čip, ale zazvoní a vyčkají na příchod zaměstnance školy. Prosíme rodiče, aby dodržovali doporučené rozestupy 2 metry a do školky šli s časovou rezervou. Zaměstnanec bude provádět důslednou kontrolu zdravotního stavu dětí a měření teploty. V případě jakýchkoliv obtíží (rýma, kašel, teplota aj.) nebudou děti přijímány do kolektivu.
- Odpolední vyzvedávání dětí bude ve stejném režimu. Rodiče nebudou používat čip. Zazvoní a na kameru řeknou, koho si jdou vyzvednout. Dítě jim bude přivedeno ke vchodu zaměstnancem školy.
- Připravte děti na předávání a nestandartní situace!
- Strava během dne bude zajištěna.
- V době mimořádného provozu nebude možnost vyzvedávání obědů do jídlonosičů . Omlouvání stravy bude možné elektronicky nebo telefonicky do 7,30 hodin toho dne.
- Děti, které nejsou přihlášeny na mimořádný provoz, budou osvobozeny od platby školného. Pro přihlášené bude úplata stanovena na měsíc květen 100,- Kč, na červen 500,-Kč a na červenec 300,-Kč
- Prázdninový provoz bude také v mimořádném režimu a to do 17.7.2020 .

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
- Dětem připravit do tašky oblečení na převlečení a dvě roušky v sáčku, pro pobyt mimo mateřskou školu. Vše bude řádně podepsané. Nebude-li si chtít dítě roušku nasadit, budou rodiče kontaktování a dítě si budou muset neprodleně vyzvednout.
- Při nástupu nutno podepsat čestné prohlášení:
  * Že dítě ani rodina nepodstupují domácí karanténu.
  * Že si nejsou vědomi, že by přišli do styku s osobou nakaženou koronavirem.
  * Že nesdílí společnou domácnost s jedincem spadajícím do rizikové skupiny.
  * Rodiče stvrzují svým podpisem, že si uvědomují rizika docházení do mateřské školy.
  * Že se seznámili s dodatkem ke školnímu řádu, vydaném v souvislosti s Covid-19.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
- Používání roušek u dětí – nošení roušek není nutné, roušku budeme používat, pokud opustíme areál MŠ.
- Bude kladen důraz na zvýšená hygienická opatření v průběhu dne – opakovaný úklid, dezinfekce prostor a povrchů celé mateřské školy, časté mytí a dezinfekce rukou.
- Bude zajištěno dostatečné větrání.

Hygienické podmínky jsou přesněji upraveny v Manuálu pro provoz mateřských škol, vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V Měníne dne 6.5.2020
Bc. Dagmar Tronečková
ředitelka mateřské školy
ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU O OTEVŘENÍ MŠ (přidáno 27.4.2020)
Vážení rodiče,
jistě sledujete aktuální opatření i harmonogram jejich uvolňování. Jsme v kontaktu se zřizovatelem Obcí Měnín. Nicméně zatím vyčkáváme, než Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s MŠMT vydá manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky, které bude nutné nastavit při znovuotevření mateřských škol. Tyto informace by měly být do konce měsíce dubna. Poté vám co nejrychleji upřesníme termín otevření MŠ, podmínky provozu, včetně stravování, nošení roušek a podobně.
Předpokládáme, že provoz mateřské školy bude omezen ať již zmíněným manuálem, tak i omezeným počtem zaměstnanců.
Proto vás žádáme, abyste své děti dali do mateřinky jen ve velmi nutných případech, kdy musíte plnit neodkladné pracovní záležitosti.
Prosíme o zpětnou vazbu od vás, zda potřebujete umístit dítě do mateřské školy a to buď vyplněním krátkého dotazníku v aplikaci Naše MŠ, kdo nemá zprovozněno, tak poslat odpověď e-mailem na adresu materska.skola@menin.cz.
Děkujeme vám za spolupráci a přejeme hodně zdraví
INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ (přidáno 8.4.2020)
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚNÍN PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
ZÁPIS BUDE PROBÍHAT OD 2.KVĚTNA 2020 DO 16. KVĚTNA 2020 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy – ureknrq
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!)
3. poštou
4. osobní podání – pouze ve výjimečných případech – dne 12.5.2020 v době od 8:00 do 12:00 a od 13:30 do 16:00


Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE TŘEBA DOLOŽIT:

1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ:

- Je ke stažení na webových stránkách školy – www.skolka.menin.cz
2. DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO OČKOVÁNÍ
- podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
- v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
a) Prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor ke stažení na webových stránkách MŠ – www.skolka.menin.cz a
b) doloží kopii očkovacího průkazu
3. RODNÝ LIST DÍTĚTE
- kopii rodného listu

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2020 5 let.

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
o přijetí Vašeho dítěte rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení na základě podání žádosti. V souladu s § 67 odst.2 č.500/2004 Sb., správního řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu na dveřích u hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách MŠ (www.skolka.menin.cz) a to nejpozději
12.6.2020 po dobu nejméně 15 dnů.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely vám bude registrační číslo zasláno e-mailovou adresou, datovou schránkou nebo sms zprávou.
V případě rozhodnutí o nepřijetí Vám bude rozhodnutí doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty ke stažení:
Vzor textu čestného prohlášení k očkování
Kritéria pro přijmání dětí do MŠ
Žádost o přijetí do MŠ ve formátu PDF
Žádost o přijetí do MŠ ve formátu DOCX

INFORMACE K PLATBÁM A FORMULÁŘI OČR (přidáno 25.3.2020)
VÁŽENÍ RODIČE,
PROSÍME VÁS O ZRUŠENÍ PLATEB ZA OBĚDY I ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MĚSÍCI DUBNU. O DALŠÍM POSTUPU VÁS BUDEME INFORMOVAT.
FORMULÁŘ PRO OČR JE MOŽNÉ SI VEZVEDÁVAT VE STŘEDU 1.4.2020 OD 9 HODIN DO 11 HODIN . JE MOŽNÉ HO ZASLAT I ELEKTRONICKY NA VAŠI EMAILOVOU ADRESU.
PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY MŮŽETE KONTAKTOVAT PANÍ ŘEDITELKU NA EMAIL materska.skola@menin.cz V NEJNUTNĚJSÍM PŘÍPADĚ I NA TELEFONÍM ČÍSLE 721 380 048.

PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ
ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ (přidáno 23.3.2020)
Žádost o ošetřovné je možné vyzvednout si v mateřské škole ve středu 25.3.2020 v době od 9 do 11 hodin .
INFORMACE (přidáno 22.3.2020)
Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen bude poměrně snížena na 200,- Kč, přeplatek vám bude zaslán zpět na účet.
Kdo ještě úplatu za březen neuhradil, uhraďte prosím jen částku 200,- Kč.
O postupu na měsíc duben vás budeme včas informovat.
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY (přidáno 13.3.2020)


OŠETŘOVNÉ (přidáno 13.3.2020)


OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY (přidáno 11.3.2020)
NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ JE DOPORUČENO OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL.
NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA Z TOHOTO DŮVODU OD ČTVRTKA 12.3.2020 PROVOZ OMEZÍ. OTEVŘENO BUDE PRO DĚTI PRACUJÍCÍCH RODIČŮ, KTEŘÍ NEMAJÍ MOŽNOST HLÍDÁNÍ.
OSTATNÍ RODIČE ŽÁDÁME, ABY SI DĚTI DO ODVOLÁNÍ NECHALI DOMA.
NAŠE ŠKOLKA ZAVEDLA ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ.
STRAVU SI MŮŽETE OMLOUVAT BĚHEM CELÉHO DNEŠNÍHO DNE.
Přibyly nové akce (přidáno 29.11.2019)


Aktualizované dokumenty (přidáno 11.11.2019)
Byly aktualizovány dokumenty v sekci "ÚVOD"...

INFORMAČNÍ SCHŮZKA (přidáno 1.9.2019)
VE ČTVRTEK 5. 9. 2019 OD 16.15 HOD PROBĚHNE V MŠ INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE
BUDOU PROBÍRÁNA TÉMATA:
PŘEDSTAVENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU, ŠKOLNÍ ŘÁD, ORGANIZACE PROVOZU MŠ, OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Z DOCHÁZKY A STRAVY, POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ÚPLATA ZA STRAVU, VYBAVENÍ DO MŠ, LOGOPEDIE, KROUŽKY, KULTURNÍ AKCE AJ.

ÚČAST NUTNÁ – PŘIJĎTE BEZ DĚTÍ
INFORMACE PRO RODIČE (přidáno 26.8.2019)
Režim MŠ:
6,30 – 8,30 – příchod dětí do MŠ (doporučujeme přivádět děti do 8,00 hodin), v 8,30 se již MŠ uzamyká
12,00 – 12,30 – vyzvedávání dětí po obědě
14,45 – 16,15 – odpolední vyzvedávání dětí
(bližší informace viz. Školní řád, Školní vzdělávací program)
Do MŠ je vstup pouze přes čipový systém. Čip je možné si vyzvednout ve třídách. Pokud nemáte čip, tak zazvoňte na zvonky vedle vchodu do MŠ. Budete vpuštěni přes kamerový systém.

Adaptační režim pro nové děti:
- V prvních dnech doporučujeme rodičům, aby si děti vyzvedli po obědě
- Další informace k adaptačnímu režimu u třídní učitelky.

ZAŘAZENÍ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO TŘÍD (přidáno 26.8.2019)
Pro zobrazení klikněte na obrázek...

CENA STRAVNÉHO MŠ (přidáno 23.6.2019)
Vzhledem k velkému nárůstu cen potravin, se od nového školního roku zvedá cena stravného:

děti MŠ 3-6let
celodenní strava = 41 Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 23 Kč, svačina 9 Kč)
polodenní strava = 32 Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 23 Kč)

děti MŠ 7let
celodenní strava = 43 Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 25 Kč, svačina 9 Kč)
polodenní strava = 34 Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 25 Kč)
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ (přidáno 1.6.2019)
PROBĚHNE: v úterý 18. 6. 2019 v 15:45 hodin ve třídě Mravenečků
PROGRAM: předání rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- informace o provozu MŠ (provozní doba, vyzvedávání dětí, omlouvání dětí, atd.)
- platby v MŠ
- pár rad jak usnadnit dítěti nástup do školky, adaptační režim
- diskuze – odpovědi na vaše otázky
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ (přidáno 24.5.2019)
Klikněte zde pro stažení nebo zobrazení seznamu...
Seznam přijatých dětí 1
Seznam přijatých dětí 1

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI NAHLÍŽENÍ DO SPISU (přidáno 16.5.2019)
Z důvodu přerušní dodávky elektrické energie bude MŠ dne 22.5.2019 uzavřena. Nahlédnutí do spisu bude tedy 20.5.2019 od 10 do 11 hodin .
Děkuji za pochopení Tronečková
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚNÍN (přidáno 8.4.2019)
TERMÍN: PONDĚLÍ 6.5.2019 , a to v dopoledních hodinách od 10:00 hodin do 11:00 hodin a v odpoledních hodinách od 14:00 hodin do 16:00 hodin.
K ZÁPISU SI PŘINESTE TYTO DOKUMENTY:
- Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským lékařem
- Originál rodného listu dítěte
- Občanský průkaz k doložení trvalého pobytu dítěte
- Cizinci potvrzení o pobytu v ČR
Dokumenty ke stažení zde:
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Kritéria o přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ (přidáno 19.3.2019)
Telefoní číslo pro omlouvání dětí z docházky do MŠ je nyní pro všechny třídy stejné a to 721380048.
Telefoní číslo 731951708 je zrušeno.
POLODENNÍ DOHÁZKA (přidáno 17.12.2018)
Děti s polodenní docházkou budou od 1. 1. 2019 platit 580,- Kč.
Změňte si trvalý příkaz až od ledna, v prosinci se platí původní částka!!!
POTŘEBNÉ VYBAVENÍ DO ŠKOLKY (přidáno 29.8.2018)
Do třídy
papuče s pevnou patou – ne pantofle, crocs!!!
na převlečení lehké kalhoty, tepláky, zástěrky, sukýnky, legíny apod.
pro spáče pyžamo, noční košile

Na zahradu a pobyt venku
starší teplákovou soupravu nebo starší kalhoty, mikinu, bundu – oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí
na teplé měsíce kraťasy
plastový hrnek na pití - viditelně a nesmyvatelně podepsaný

pláštěnku a gumáky

Náhradní oblečení pro případ nehody
spodní prádlo, tepláky, tričko

Prosíme o přinesení
Toaletní papír, ubrousky ke stolování, papírové kapesníky.

VŠE PROSÍME PODEPSAT!

Všechny dětí musí mít jedno oblečení do třídy a druhé na pobyt venku, zahradu.
UKLIĎME ČESKO! (přidáno 16.4.2018)
Zapojením mateřské školy do akce obce ukliďme Česko se nám podařilo na školní zahradě udělat velký kus práce. Vyměnili jsme písek v pískovištích, vyhrabali a pohrabali celou zahradu, vyplenili skalky a bylinkové záhony, provázali vrbový tunel, ostříhali keře a strávili hezké dopoledne.
Proto moc děkujeme všem zúčastněným rodinám a to Bučkovi, Elicerovi, Foltýnovi, Proksovi, Urbanovi, Kulkarni, Cupalovi, Kulhánkovi, Haltmarovi, Dvořáčkovi, Jakubčíkovi, Drdovi, Krajíčkovi, Kiršovi, Richterovi.

DŮLEŽITÉ - OSLAVY NAROZENIN (přidáno 21.3.2016)
NA OSLAVU NAROZENIN DĚTÍ NOSTE POUZE OVOCE!
(PŘÍPADNÉ DOTAZY KONZULTUJTE S TŘÍDNÍ UČITELKOU)
Seznam alergenů (přidáno 18.12.2014)
Nově je v sekci JÍDLO umístěn seznam alergenů vyskytujících se ve školní jídelně. Od následujícího roku budou čísla těchto alergenů uvedena na jídelníčku.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE (přidáno 2.12.2014)
Nenechávejte žádné věci ve svých autech zaparkovaných před MŠ.
Již po několikáté bylo před MŠ vykradeno auto – nechaná taška na sedadle. „Vaše auto není trezor“. Vyhnete se zbytečným komplikacím a poškození automobilu.

PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ (přidáno 1.10.2014)
- Ze stravy:
Tel. 544 224 747, email jidelna.menin@seznam.cz , sešit ve vestibulu MŠ (u Soviček v šatně)
- Z docházky do MŠ :
Učitelce osobně, SMS pro pracoviště Měnín 376 tel. 721 380 048, SMS pro pracoviště Měnín 39 Sovičky tel. 731 951 708.
Email: materska.skola@menin.cz
PROSÍM POZOR!!!! (přidáno 9.9.2013)
Od 1.9.2013 dochází ke změně v placení stravného!
Stravné se hradí trvalým příkazem na č. ú. 181 299 485/0300 nebo složenkou a to vždy do 15. dne předchozího měsíce! V měsíci září proto, prosím, proveďte dvě platby! Ten, kdo bude platit složenkou obdrží dvě složenky, ostatní jednu, podle které si založí trvalý příkaz pouze do května! Sourozenci dostanou jednu složenku dohromady. Vyúčtování proběhne v měsíci červenci, přeplatky se budou vracet na účty, uvedené v přihlášce. Prosím ty, kteří účet neuvedli, aby tak učinili dodatečně buď telefonicky, nebo písemně.
Strávník, který nemá včas zaplacené stravné, nemá nárok na odebírání stravy!
To znamená, kdo neprovede v září dvě platby (na září a na říjen), nedostane 1. 10. oběd ani svačinu.

V Měníně 1. 9. 2013
Milena Maresová
vedoucí školní jídelny

KAŽDÝ MÁ SVÉHO ANDĚLA (přidáno 9.1.2013)
Akce Každý má svého anděla přinesla celkem 7 250,- Kč, kterými jsme přispěli na programy UNICEF:
Adopce panenek
(1 panenka představuje základní očkování proti 6 smrtelným nemocem pro 1 dítě)
Adoptovali jsem 6 panenek, do každé třídy 2. = 3 600,- Kč
Očkování proti dětské obrně ... 410,- Kč
Očkování proti spalničkám ... 540,- Kč
Terapeutická výživa ... 1 300,- Kč
Tablety na čištění vody ... 1 250,- Kč
Vánoční přání ... 150,- Kč

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, ať už výrobou andělů nebo jejich nákupem v aukci či ještě po aukci na vánočním setkání ve třídách.


Na archivní záznamy
Pokud nemáte prohlížeč na soubory PDF , můžete si jej stáhnout ZDE.
Pokud nemáte MS Word k otevření souborů DOC , můžete si prohlížeč Word Viewer stáhnout ZDE.