O školce

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚNÍN PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Sznam přijatých dětí k 1. 9. 2023

Při přijímání dětí do mateřské školy postupuje ředitelka školy v souladu s §34, zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád).

 

 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v době od 2. května nejpozději do 16 května daného roku.
 • Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní ho v místě obvyklém.
 • Do MŠ se podle zákona č. 561/2004 Sb., § 34 odst. 1 přijímají děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání, tuto skutečnost je povinen oznámit nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku.
 • Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti ředitelka mateřské školy.
 • Přijetí dítěte do MŠ se řídí kritérii přijímacího řízení, které stanovuje ředitelka školy.
 • Zákonní zástupci obdrží při zápisu žádost o přijetí a další nezbytné informace.
 • Tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (včetně řádného očkování) v určeném termínu k rukám ředitelky školy.
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po odevzdání žádosti.
 • O přijetí dítěte a o případném stanovení zkušebního pobytu v délce 3 měsíců rozhoduje ředitelka školy.
 • Při přijetí dítěte do MŠ uzavře ředitelka se zákonným zástupcem dítěte písemnou dohodu o docházce a stravování dítěte v MŠ.
 • O zařazení dětí do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka školy.