O školce

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚNÍN PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS BUDE OD 15. 4. 2024 DO 3. 5. 2024 NA STRÁNKÁCH www.elektronickypredzapis.cz.

Bližší informace zde:

https://skolka.menin.cz/files/ep_letak2.pdf

ŘÁDNÝ ZÁPIS BUDE PROBÍHAT V MATEŘSKÉ ŠKOLE MĚNÍN:

OSOBNĚ V TERMÍNECH 13. 5. 2024 A 14. 5. 2024 V ČASECH OD 8:00 DO 10:30 HODIN A OD 14:00 DO 15:45 HODIN. Ve dnech řádného zápisu si můžete prohlédnout třídy a ostatní prostory mateřské školy.

NEBO MŮŽETE VYPLNĚNÉ DOKUMENTY PŘEDAT DO MŠ OD 2. 5. DO 16. 5.2024 I TĚMITO ZPŮSOBY: datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem a poštou.

 

K ZÁPISU JE TŘEBA DOLOŽIT TYTO DOKUMENTY:

 1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ:
 1. LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ
 • podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které budou ve školním roce 2024/2025 plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • očkování se dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti o přijetí do MŠ.
 1. RODNÝ LIST DÍTĚTE
 2. OP zastupujícího zákonného zástupce
 3. ZPRÁVY z PPP nebo SPC
 • pokud bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami),

 

DNE 29. 5. 2024 OD 9:00 DO 11:00 HODIN mají účastníci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

DNE 6. ČERVNA 2024 BUDE NA PLOTĚ MŠ A WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ ZVĚŘEJNĚN SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ POD PŘIDĚLENÝMI REGISTRAČNÍMI ČÍSLY. 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ dítěte do MŠ si můžete vyzvednout osobně v mateřské škole v kanceláři ředitelky dne 6. 6. 2024 v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 14:00 do 15:30 hodin.

Kritéria pro přijetí do MŠ najdete zde:

https://skolka.menin.cz/dokumenty.html

Při přijímání dětí do mateřské školy postupuje ředitelka školy v souladu s §34, zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád).

 

 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v době od 2. května nejpozději do 16 května daného roku.
 • Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní ho v místě obvyklém.
 • Do MŠ se podle zákona č. 561/2004 Sb., § 34 odst. 1 přijímají děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání, tuto skutečnost je povinen oznámit nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku.
 • Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti ředitelka mateřské školy.
 • Přijetí dítěte do MŠ se řídí kritérii přijímacího řízení, které stanovuje ředitelka školy.
 • Zákonní zástupci obdrží při zápisu žádost o přijetí a další nezbytné informace.
 • Tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané a potvrzené lékařem (včetně řádného očkování) v určeném termínu k rukám ředitelky školy.
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po odevzdání žádosti.
 • O přijetí dítěte a o případném stanovení zkušebního pobytu v délce 3 měsíců rozhoduje ředitelka školy.
 • Při přijetí dítěte do MŠ uzavře ředitelka se zákonným zástupcem dítěte písemnou dohodu o docházce a stravování dítěte v MŠ.
 • O zařazení dětí do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka školy.